ท่าอากาศยานในไทย

ท่าอากาศยานหรือสนามบินที่ใช้ส่งสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศนั้น จะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ โดยมีศุลกากรไปตั้งด่านศุลกากรที่แต่ละสนามบินด้วย 

Read More